Zmieniamy się dla Was!

W roku szkolnym 2022/2023 r.  dzięki udziałowi w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna oraz przystąpieniu do trzech konkursów grantowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski nasze Liceum uzyskuje finansowe wsparcie w wysokości ponad 205 000 zł !!! W tym:

– 50 135,75 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej oraz realizację 30 h zajęć online i 30 h kół naukowych z biologii z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego (projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie – rok szkolny 2022/2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020)

90 000 zł na umożliwienie cyfrowej transformacji szkół przez wyposażenie w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania, dzięki którym szkoła stanie się Szkołą Modelową (jedną z 44 w Małopolsce, Grant 2 w ramach „ Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”)

39 999 zł na zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom (Grant 3 w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej)

25 000 zł na wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych poprzez wyposażenie szkoły w narzędzia do nauki zdalnej – nowe laptopy (Grant 1 w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej)

Zmieniamy się dla Was!

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU W CZYTAJ WIĘCEJ

 

Plakat_edytowalny_EFS_MTA Grant 1  

Plakat_edytowalny_EFS_MTA Grant 3 

chmura_loga

Humine 15

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU:

O g ł o s z e n i e

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych udziałem w pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Powiat Wadowicki
Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Wartość projektu: 39 999,00 zł
Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.
Czas trwania od 9.03.2023 do 30.06.2023r.
w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
 koła przedmiotowe z fizyki, chemii, biologii, geografii
 warsztaty pedagogiczno- psychologiczne z wychowawcą i pedagogiem dla wszystkich oddziałów klasowych
termin rekrutacji: 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.
Kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Andrychowie, który złoży formularz zgłoszenia,
– uczeń może uczestniczyć w różnych obszarach wsparcia,
– głównym kryterium rekrutacyjnym jest opinia nauczyciela/wychowawcy/ poradni pedagogiczno-psychologicznej
wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w sekretariacie szkoły.