Zrzut ekranu 2023-09-21 100636

Edukacja szkolna – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

 

Od sierpnia 2023 nasza szkoła realizuje projekt „SMART – Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy” – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie   275937,15  !!!!!!

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych u uczniów/uczennic szkół publicznych i niepublicznych, funkcjonujących w systemie edukacji zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2., oraz przedstawicieli/przedstawicielek kadry pedagogicznej (nauczycieli i pracowników pedagogicznych), poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach Erasmus+.

Rezultaty projektu to głównie rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych lub zawodowych kadry pedagogicznej placówek oświaty oraz uczniów/uczennic, objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej. Kompetencje kluczowe, które dzięki realizacji projektu mogą zostać nabyte lub wzmocnione, to kompetencje:

– w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

– w zakresie wielojęzyczności;

–  matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

– cyfrowe;

– osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

– obywatelskie;

– w zakresie przedsiębiorczości;

– w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Główne działania w projekcie polegać będą na wyjazdach edukacyjnych. W przypadku naszej szkoły będą to kursy  kadry pedagogicznej trwające od 5 do 10 dni do krajów takich jak Hiszpania, Malta, Cypr oraz Irlandia.

Skip to content