logopoziom 

 

ROK SZKOLNY 2022/23 

W ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. Małopolska Chmura Edukacyjna Powiat Wadowicki realizuje projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego  w Andrychowie – rok szkolny 2022/2023” Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0015/22

Wartość projektu: 50 135,75 zł

Dofinansowanie projektu z EFS:  47 628,79 zł

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny projekt mający na celu przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych oraz wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu informacyjno-telekomunikacyjnych na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym na odległość.

W ramach projektu zakłada się realizację zajęć dla uczniów w trybie online oraz kół naukowych przy wykorzystaniu sprzętu chmurowego zakupionego w ramach komplementarnego projektu „Małopolska chmura edukacyjna” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.3 RPO WM. Technologia TIK umożliwi nie tylko podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów, ale także daje szansę na nawiązanie stałej współpracy szkoły z uczelniami.

W ramach projektu 23 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie uczestniczy w zajęciach on-line (30h) oraz w kołach naukowych z biologii (30h) z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie w roku szkolnym 2022/23 również dwukrotnie wezmą udział w wyjazdowych zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Projekt zakłada także zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć z biologii za kwotę 26 000 zł.

Udział szkoły w projekcie to również możliwość uczestnictwa dużej grupy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  w warsztatach weekendowych (jesiennych  i wiosennych) oraz tygodniowych warsztatach letnich na krakowskich uniwersytetach. Pierwszy taki wyjazd odbył się w dniach 21-13.10.2022 i wzięło w nim udział 77 uczniów andrychowskiego Liceum.

 

http://liceum-andrychow.edu.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-3/

 

ROK SZKOLNY 2021/22

   

Powiat Wadowicki realizuje projekt RPMP.10.01.04-12-0024/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 pod nazwą: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie-rok szkolny 2021/2022” .

Wartość  projektu: 15 112,50 zł

w tym dofinansowanie z EFS: 14 356,86  zł

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny projekt mający na celu przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych oraz wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu informacyjno-telekomunikacyjnych na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych  poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym na odległość. W ramach projektu zakłada się realizację zajęć dla uczniów w trybie online oraz kół naukowych przy wykorzystaniu sprzętu chmurowego zakupionego w ramach komplementarnego projektu „Małopolska chmura edukacyjna” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.3 RPO WM.

Technologia TIK umożliwi nie tylko podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów, ale także daje szansę na nawiązanie stałej współpracy szkoły z uczelniami. Projekt realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki.

Zajęcia są realizowane zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi w ramach komplementarnego projektu  koordynacyjnego realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach działania 10.1.4 RPO WM na lata 2014-2020. Wnioskodawca deklaruje współpracę z Departamentem  Edukacji  UWMW- liderem projektu koordynacyjnego.

W ramach projektu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego realizują zajęcia z obszaru rozwijanie kompetencji uczenia się prowadzone przez pracowników Fundacji Centrum Kopernika w Krakowie.

Liczba godzin zajęć online z rozwijania kompetencji uczenia się:30h

Liczba godzin kół naukowych z rozwijania kompetencji uczenia się:30h

W ramach projektu uczniowie biorą również udział w zajęciach wyjazdowych prowadzonych na uczelni przez pracowników naukowych.

Projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Szkoła stwarza dobre warunki rozwoju i jest dobrym miejscem startu przed kolejnym etapem edukacji. Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy AGH a Województwem Małopolskim dnia 23 czerwca 2016 roku, szkoła dysponuje potencjałem technicznym i infrastrukturalnym w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającej efektywną realizację projektu i wykaże zdolność do realizacji projektu.  Szkoła posiada również wszystkie funkcjonalności określone w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane sale szkoleniowe które są wyposażone w zestaw mobilny do wideokonferencji oraz pracownia wideokonferencyjna, w której będą się odbywać zajęcia on line. Dodatkowo szkoła udostępnia pomieszczenia biurowe oraz sprzęt biurowy potrzebny do koordynowania projektem. Do projektu oddelegowani zostali pracownicy szkoły oraz nauczyciele przedmiotowi.

Więcej informacji o realizacji projektu TUTAJ:

http://liceum-andrychow.edu.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-warsztaty-letnie/

http://liceum-andrychow.edu.pl/licealisci-na-uniwersytetach-czyli-kolejne-warsztaty-weekendowe-mche/

http://liceum-andrychow.edu.pl/15717-2/

 

———————————————————————————————————————————————————————-

O g ł o s z e n i e

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie-rok szkolny 2022/2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.  Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0015/22

Beneficjent: Powiat Wadowicki

Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Wartość projektu: 50 135.75 zł
Wkład UE :42 615.38 zł

celem projektu jest: rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarze biologia
oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie do 30.06.2023r.

w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2022r. do czerwca 2023r.
 koło naukowe w obszarze rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarze biologia– 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2022r. do czerwca 2023 r.

termin rekrutacji: 1 września 2022r. do 30 września 2022r.

kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Andrychowie, który złoży formularz zgłoszenia,
– uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego),
– uczeń ma prawo udziału tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń jest zainteresowany udziałem w zajęciach on-line i kołach tematycznych w ramach konkretnego obszaru oraz posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową,
– w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach koła naukowego, uczeń musi zgłosić również swoją kandydaturę do zajęć on-line w tym samym obszarze tematycznym,
– głównym kryterium rekrutacyjnym jest średnia ocen uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/21 a w kolejnym etapie rekrutacji (w przypadku takich samych średnich) będzie brany pod uwagę udział ucznia w olimpiadach, konkursach itp.

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w sekretariacie szkoły.

 
———————————————————————————————————————————————————————————-

O g ł o s z e n i e

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie-rok szkolny 2021/2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.  Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0024/21

Beneficjent: Powiat Wadowicki

Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Wartość projektu: 15 112,50 zł
Wkład UE :14 356,86 zł

celem projektu jest: rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się i
oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie do 30.06.2022r.

w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z obszaru rozwijania u  uczniów kompetencji uczenia się i społecznych z pracownikami akademickimi Fundacji Centrum Kopernika– 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021r. do czerwca 2022r.
 koło naukowe w obszarze rozwijanie u uczniów kompetencji  uczenia się i społecznych z pracownikami akademickimi Fundacji Centrum Kopernika -30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021r. do czerwca 2022 r.

termin rekrutacji: 1 września 2021r. do 30 września 2021r.

kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Andrychowie, który złoży formularz zgłoszenia,
– uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego),
– uczeń ma prawo udziału tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń jest zainteresowany udziałem w zajęciach on-line i kołach tematycznych w ramach konkretnego obszaru oraz posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową,
– w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach koła naukowego, uczeń musi zgłosić również swoją kandydaturę do zajęć on-line w tym samym obszarze tematycznym,
– głównym kryterium rekrutacyjnym jest średnia ocen uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/21 a w kolejnym etapie rekrutacji (w przypadku takich samych średnich) będzie brany pod uwagę udział ucznia w olimpiadach, konkursach itp.

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie oraz u Pani Wicedyrektor Iwony Boby)

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w sekretariacie szkoły oraz u Pani Wicedyrektor Iwony Boby.

 
———————————————————————————————————————————————————————————–
O g ł o s z e n i e
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych
udziałem w projekcie „Małopolska chmura edukacyjna
-I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”

celem projektu jest : podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki
oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie do 30.06.2019r.

w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018r. do czerwca 2019r.
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018r. do czerwca 2019r.
 koło naukowe w obszarze informatyka – 60 godzin lekcyjnych (dla dwóch grup) w okresie od października 2018r. do czerwca 2019 r.
 koło naukowe w obszarze matematyka – 60 godzin lekcyjnych ( dla dwóch grup) w okresie od października 2018r. do czerwca 2019 r.

termin rekrutacji: 1 września 2018r. do 30 września 2018r.

kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Andrychowie, który złoży formularz zgłoszenia,
– uczeń nie brał udziału w tożsamych wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego),
– uczeń ma prawo udziału tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń jest zainteresowany udziałem w zajęciach on-line i kołach tematycznych w ramach konkretnego obszaru oraz posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową,
– w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach koła naukowego, uczeń musi zgłosić również swoją kandydaturę do zajęć on-line w tym samym obszarze tematycznym,
– uczeń osiągnął ocenę końcową z przedmiotu odpowiadającego danemu obszarowi tematycznemu na koniec semestru poprzedzającego rekrutację ocenę minimum dobrą, a następnie na podstawie udziału ucznia
w olimpiadach, konkursach itp.

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym
w sekretariacie szkoły.

 

 

O g ł o s z e n i e
Nasze Liceum w październiku br. rozpoczęło realizację projektu pn. „ Małopolska chmura edukacyjna
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II”, który jest kontynuacją
projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno
–komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych
z terenu WM – pilotaż”. W ramach projektu przez 2 semestry odbywać się będą zajęcia dodatkowe
on-line z matematyki oraz z informatyki ( po 30 godzin) dla 36 uczniów zakwalifikowanych od udziału
w projekcie, które w czasie rzeczywistym prowadzone będą przez nauczycieli akademickich. Uczniowie
będą również uczestniczyć w zajęciach w formie kół naukowych z dwóch wskazanych wyżej obszarów
tematycznych oraz dwukrotnie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych na uczelniach w Krakowie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki oraz wspieranie
zainteresowań i uzdolnień u uczniów liceum.
Beneficjent: Powiat Wadowicki
Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Wartość projektu: 25.515,00
Wkład UE : 21.687,75

 

 

 

                                               O g ł o s z e n i e

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów
zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska chmura edukacyjna
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II”
celem projektu jest : podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym oraz
niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć on-line i kół naukowych w szkole przez
dwa kolejne semestry
w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w obszarze tematycznym informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października
2017r. do czerwca 2018 r.
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października
2017r. do czerwca 2018r.
 koło naukowe w obszarze informatyka – 60 godzin lekcyjnych (dla dwóch grup)
w okresie od października 2017r. do czerwca 2018 r.
 koło naukowe w obszarze matematyka – 60 godzin lekcyjnych ( dla dwóch grup)
w okresie od października 2017r. do czerwca 2018 r.
termin rekrutacji: 25 września do 12 października 2017
kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń LO w Andrychowie, który złoży Formularz
zgłoszenia,
– uczeń ma prawo udziału tylko zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń nie brał udziału w tożsamych wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru
tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna,
– uczeń osiągnął ocenę końcową z przedmiotu odpowiadającego danemu obszarowi
tematycznego minimum dobrą
wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępnym
w sekretariacie szkoły.

 


O g ł o s z e n i e

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska chmura edukacyjna- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Andrychowie”

  celem projektu jest :  podniesienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień u uczniów liceum.

 

w ramach projektu przewidziane są:

  • zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.
  • zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.
  • koło naukowe w obszarze informatyka – 60 godzin lekcyjnych (dla dwóch grup) w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.
  • koło naukowe w obszarze matematyka – 60 godzin lekcyjnych ( dla dwóch grup) w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.

 

termin rekrutacji: 26 września do 14 października 2016

 

kryteria rekrutacji:

– uczestnikiem projektu może być uczeń LO w Andrychowie, który złoży Formularz  zgłoszenia,

– uczeń ma prawo udziału tylko zajęciach z jednego obszaru tematycznego,

– uczeń nie brał udziału w tożsamych wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna,

– uczeń osiągnął ocenę końcową z przedmiotu odpowiadającego danemu obszarowi tematycznego minimum dobrą

 

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępnym
w sekretariacie szkoły.

 

 logo1

logo2logo3

Skip to content