logopoziom 

 

O g ł o s z e n i e

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie-rok szkolny 2021/2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.

Beneficjent: Powiat Wadowicki

Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Wartość projektu: 15 112,50
Wkład UE :14 356,86

celem projektu jest: rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się i społecznych
oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie do 30.06.2022r.

w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Fundacji Centrum Kopernika w Krakowie w obszarze rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się i społecznych – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021r. do czerwca 2022r.
 koło naukowe w obszarze rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się i społecznych – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021r. do czerwca 2022 r.

termin rekrutacji: 1 września 2021r. do 30 września 2021r.

kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Andrychowie, który złoży formularz zgłoszenia,
– uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego),
– uczeń ma prawo udziału tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń jest zainteresowany udziałem w zajęciach on-line i kołach tematycznych w ramach konkretnego obszaru oraz posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową,
– w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach koła naukowego, uczeń musi zgłosić również swoją kandydaturę do zajęć on-line w tym samym obszarze tematycznym,
– głównym kryterium rekrutacyjnym jest średnia ocen uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/21 a w kolejnym etapie rekrutacji (w przypadku takich samych średnich) będzie brany pod uwagę udział ucznia w olimpiadach, konkursach itp.

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w sekretariacie szkoły.

 
 

O g ł o s z e n i e
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych
udziałem w projekcie „Małopolska chmura edukacyjna
-I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”

celem projektu jest : podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki
oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie do 30.06.2019r.

w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018r. do czerwca 2019r.
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018r. do czerwca 2019r.
 koło naukowe w obszarze informatyka – 60 godzin lekcyjnych (dla dwóch grup) w okresie od października 2018r. do czerwca 2019 r.
 koło naukowe w obszarze matematyka – 60 godzin lekcyjnych ( dla dwóch grup) w okresie od października 2018r. do czerwca 2019 r.

termin rekrutacji: 1 września 2018r. do 30 września 2018r.

kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Andrychowie, który złoży formularz zgłoszenia,
– uczeń nie brał udziału w tożsamych wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego),
– uczeń ma prawo udziału tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń jest zainteresowany udziałem w zajęciach on-line i kołach tematycznych w ramach konkretnego obszaru oraz posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową,
– w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach koła naukowego, uczeń musi zgłosić również swoją kandydaturę do zajęć on-line w tym samym obszarze tematycznym,
– uczeń osiągnął ocenę końcową z przedmiotu odpowiadającego danemu obszarowi tematycznemu na koniec semestru poprzedzającego rekrutację ocenę minimum dobrą, a następnie na podstawie udziału ucznia
w olimpiadach, konkursach itp.

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym
w sekretariacie szkoły.

 

 

O g ł o s z e n i e
Nasze Liceum w październiku br. rozpoczęło realizację projektu pn. „ Małopolska chmura edukacyjna
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II”, który jest kontynuacją
projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno
–komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych
z terenu WM – pilotaż”. W ramach projektu przez 2 semestry odbywać się będą zajęcia dodatkowe
on-line z matematyki oraz z informatyki ( po 30 godzin) dla 36 uczniów zakwalifikowanych od udziału
w projekcie, które w czasie rzeczywistym prowadzone będą przez nauczycieli akademickich. Uczniowie
będą również uczestniczyć w zajęciach w formie kół naukowych z dwóch wskazanych wyżej obszarów
tematycznych oraz dwukrotnie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych na uczelniach w Krakowie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki oraz wspieranie
zainteresowań i uzdolnień u uczniów liceum.
Beneficjent: Powiat Wadowicki
Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Wartość projektu: 25.515,00
Wkład UE : 21.687,75

 

 

 

                                               O g ł o s z e n i e

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów
zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska chmura edukacyjna
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II”
celem projektu jest : podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym oraz
niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć on-line i kół naukowych w szkole przez
dwa kolejne semestry
w ramach projektu przewidziane są:
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w obszarze tematycznym informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października
2017r. do czerwca 2018 r.
 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października
2017r. do czerwca 2018r.
 koło naukowe w obszarze informatyka – 60 godzin lekcyjnych (dla dwóch grup)
w okresie od października 2017r. do czerwca 2018 r.
 koło naukowe w obszarze matematyka – 60 godzin lekcyjnych ( dla dwóch grup)
w okresie od października 2017r. do czerwca 2018 r.
termin rekrutacji: 25 września do 12 października 2017
kryteria rekrutacji:
– uczestnikiem projektu może być uczeń LO w Andrychowie, który złoży Formularz
zgłoszenia,
– uczeń ma prawo udziału tylko zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
– uczeń nie brał udziału w tożsamych wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru
tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna,
– uczeń osiągnął ocenę końcową z przedmiotu odpowiadającego danemu obszarowi
tematycznego minimum dobrą
wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępnym
w sekretariacie szkoły.

 


O g ł o s z e n i e

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie ogłasza nabór uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolska chmura edukacyjna- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Andrychowie”

  celem projektu jest :  podniesienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień u uczniów liceum.

 

w ramach projektu przewidziane są:

  • zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.
  • zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.
  • koło naukowe w obszarze informatyka – 60 godzin lekcyjnych (dla dwóch grup) w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.
  • koło naukowe w obszarze matematyka – 60 godzin lekcyjnych ( dla dwóch grup) w okresie od października 2016r. do czerwca 2017 r.

 

termin rekrutacji: 26 września do 14 października 2016

 

kryteria rekrutacji:

– uczestnikiem projektu może być uczeń LO w Andrychowie, który złoży Formularz  zgłoszenia,

– uczeń ma prawo udziału tylko zajęciach z jednego obszaru tematycznego,

– uczeń nie brał udziału w tożsamych wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna,

– uczeń osiągnął ocenę końcową z przedmiotu odpowiadającego danemu obszarowi tematycznego minimum dobrą

 

wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie)

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępnym
w sekretariacie szkoły.

 

 logo1

logo2logo3

Skip to content